Složení školské rady

Školní rok 2023/2024

 • Jindřiška Rejzková, Petr Chroustovský: zástupci zřizovatele
 • Mgr. Irena Stejskalová: zástupce z řad pedagogických pracovníků
 • Veronika Tůmová: zástupce zákonných zástupců
 • Dita Dupalová: zástupce zákonných zástupců – předsedkyně ŠR

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Na škole může být zřízena pouze jedna školská rada.

Vznik a činnost školské rady

 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady nemůže být ředitel školy.
 • Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání rady na vyzvání jejího předsedy.

Funkce a pravomoci školské rady

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů 
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu pro následující rok
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství  a dalším orgánům státní správy

Povinnosti ředitele školy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy.