Organizace dne

Naše MŠ má kapacitu 40 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd.

  • Ve třídě "Berušek" je zapsáno 11 dětí ve věku 2,5 – 4 roky.
  • Ve třídě "Sluníček" je zapsáno 16 dětí, 3 – 6 let.

Děti v mateřské škole nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí a učitelé se plně věnují jim a jejich vzdělávání.

Při adaptaci dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Denní řád je dostatečně pružný a učitelkám umožňuje reagovat na idividuální možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak,aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem.

Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmů dětí, vyhovujeme individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí, při realizaci vytváříme vhodné materiální podmínky.