Výchovně vzdělávací proces

Charakteristika našeho školního vzdělávacího programu je dána již jeho názvem, kdy nás Beruška a Sluníčko provázejí během celého roku stále se opakujícími čtyřmi ročními obdobími. Zaměřili jsme se na lidové tradice, svátky, slavnosti, hudební a pohybové činnosti.

Výhodou našeho programu je jeho značná variabilnost, možnost doplňování a aktualizace. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Snažíme se o to, aby byl poměr řízených a spontánních činností v denním programu MŠ vyvážený. V průběhu každodenních činností se snažíme rozvíjet přátelské ovzduší, vést děti k vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učíme je vzájemně si pomáhat, neubližovat si, chránit zdraví svoje i svých kamarádů. Program a nabídka činností se nám zdá v průběhu dne natolik pestrá, že na naší MŠ nenabízíme žádné kroužky nad rámec ŠVP.

Do vzdělávacího programu jsou začleněny lidové zvyky, obyčeje, tradice a obřady, které vycházejí z pozorování změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období. Tyto zvyky a obyčeje našeho lidu jsou plné lidového moudra a pokory k životu a přírodě.

Venkovská lokalita skýtá řadu zajímavých možností k pobytu venku. V sepětí s přírodou, která nás obklopuje všude kolem, máme možnost rozvíjet poznání dětí prakticky pozorováním, zkušeností a prožitkem. Máme blízko do lesa, k potoku, rybníku, mokřadu, loukám a polím,  kde si všímáme v průběhu celého roku vývoje fauny a flóry. Členitost a různorodost terénu nám dává možnost fyzického rozvoje při zdolávání terénu. Proto jsou i mladší děti na konci školního roku podstatně tělesně zdatnější. Každodenní pobyt mimo školu, v přírodě navozuje psychickou pohodu, děti jsou zdravější, k sobě přátelštější a vstřícnější, výdejem energie klidnější a více v pohodě.