Obsah

Proč si vybrat  starokřečanskou školu?

 

ROZHODOVÁNÍ zákonných zástupců,  "kam" dát dítě do školy, je dlouhodobé. Školní prostředí a vztahy mezi spolužáky, potažmo pedagogy, ovlivní totiž dítě na celý život. Toho jsme si plně vědomi, proto se snažíme a vytváříme takové podmínky, aby měly děti na školní léta jen pozitivní vzpomínky a byly pro budoucí život ve společnosti připravené.

Velkou výhodou je zasazení naší školy v krásné přírodě Šluknovské pahorkatiny, zcela oprostěné od velkoměstského ruchu a stresu. Prostředí a okolí školy vyzývá k častým vycházkám do přírody, k jejímu praktickému poznávání a častému pobytu na čerstvém vzduchu. K výuce venku v letních měsících zcela poslouží i velké multifunkční a malé hřiště s altánem. Škola prošla za poslední roky velkými stavebními úpravami, modernizací, rekonstrukcemi interiéru, novou PC učebnou a bezbariérovým vstupem a výtahem - právem se tak hovoří o perle malé obce.

Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a s mnohaletými zkušenostmi. V kolektivu 23 zaměstnanců panuje rovnocennost, přímost, vstřícnost, ochota a spolupráce. 

Pro větší počet účastníků se otevřelo i II. oddělení školní družiny, která nabízí mimo výchovně vzdělávací a volnočasové činnosti i kulinářské chvilky v přilehlé kuchyňce a další netradiční aktivity.

Při škole pracuje i spoustu zajímavých kroužků - rybářský, fotbal, šitíčko, sboreček, výtvarka, angličtina, sportovky, hudební přípravka (zpěv, bubny)

Prioritou školy je povinná výuka AJ již od 1. třídy. A každoročně se všichni žáci účastní plaveckého výcviku.

Škola úzce spolupracuje se školkou, ze které děti plynule přecházejí na 1.stupeň ZŠ, kde mají nejen spoustu kamarádů, ale i sourozence.

V současné době dojíždějí  i přespolní děti :  z Vlčí hory, Krásné Lípy, Rumburka, Šluknova.

Dvakrát ročně pořádáme Dny otevřených dveří od 9 - 17 h, kdy má široká veřejnost možnost zhlédnout, jak to v naší škole chodí.  Mimochodem-po domluvené schůzce - i celoročně.

 

 Jaké jsou výhody malotřídní školy? 

     /S obnovou samosprávy malých obcí po roce 1989 došlo k obnově významu malotřídek. Dnes tvoří malotřídní školy 38 % ze všech základních škol v celé republice. /

 •  menší počet žáků ve třídách - individuální přístup ke každému žákovi nejen před vyučováním a během něj, ale i po vyučování
 •  rodinné prostředí a přátelská atmosféra - rozvoj úzkého vztahu mezi rodinou a školou a podněcování spolupráce 

 • skvělé výsledky u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami - velká podpora asistentek pedagogů

 • společné akce s dětmi ze školky

 • úspěšné  předcházení sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví) 

 • hlavní předměty (ČJ, M, AJ) se vyučují samostatně po ročnících

 • ročníky se spojují ve výchovných předmětech - starší žáci pomáhají mladším spolužákům, vzájemně spolupracují, tolerují se, pozitivně se vnímají, učí se od sebe navzájem

 • struktura vzdělávání - příbuzné učivo nižšího ročníku je současně průběžným opakováním pro vyšší ročník a učivo určené vyššímu ročníku je intuitivně vnímáno i mladšími spolužáky

 • podpora sociálního učení - prakticky, psychologicky i sociologicky

 • střídání přímé činnosti učitele a samostatné práce žáků-nabývá pak na velkém významu na 2. stupni

 • stejně kvalitní vzdělání jako ve velké škole - dle ŠZ stejné RVP, didaktické pomůcky a materiální zabezpečení

 • četné exkurze, besedy, kulturní akce, venkovské tradice

 • zapojení do evropských fondů a získání dotací pro účely školy

 

   Přijďte s námi prožít atmosféru malé školy. Těšíme se na vás.

                                                                       Mgr. Miroslava Macková, řed. a kolektiv pedagogů ZŠ Staré Křečany